Избрани са 30-те участници, които ще се включат в пилотната група на Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери.

Участниците идват от организации с различен профил: от човешки права, през екология и образование до младежки инициативи. Всички са обединени от нуждата да подобрят своите знания и умения, така че да допринесат за развитието на организацията от която са част.

Участниците са избрани от екипа на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по следните критерии: съответствие с формалните изисквания, оценка на мотивацията за развитие в сектора и преференция, владеене на английски език, опит в управлението. При избора на участници под внимание бе взето и това дали кандидатът е представител на НПО от необлагодетелстван географски райони/или НПО, създадено от представители на уязвими групи. След оценка на получените кандидатури, всички кандидати бяха информирани за резултатите от конкурса. 

Одобрените кандидати ще се обучават в периода 2019 г. – 2021 г. В началото на месец юли предстои първото обучение, което ще събере участниците, за да се запознаят и да  изградят личен план за развитие. След това обучаемите ще преминат поредица онлайн обучения, разпределени в четири тематични модула - от глобални проблеми и местни решения, през набиране на средства и стратегически комуникации до оценка на въздействието. В края на всеки тематичен модул обучаемите ще разработват практическо задание, при изпълнението на което ще разчитат на ментори.

Инициативата за изграждане на бъдещо поколение млади лидери се реализира от Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ) и цели да спомогне развитието на ново поколение граждански лидери в България, имащи знания и умения да работят ефективно в среда на свиващо се пространство за гражданското общество и ограничени ресурси.

Свързани статии