Модул 1: Глобални проблеми и местни решения. Този обучителен модул ще увеличи практическите умения на участниците да анализират предизвикателствата, пред които е изправена общността, за която работят, да идентифицира възможности за развитие и да формулира организационни цели, които ще повишат приноса на конкретното НПО за постигане „целите на хилядолетието“. Участниците ще бъдат запознати с методологията „design thinking”, чрез която ще моделират най-успешните подходи за постигане на поставените цели. Тематични задания: • Оценка на нуждите на общността съотнесена към „целите на хилядолетието“ и избор на приоритети, по които организацията на конкретния участник ще работи, за да допринесе за развитието на своята общност; • Организационна самооценка и набелязване на цели, свързани с постигнато на организационна устойчивост; • Разработване на план за постигане на организационните цели и промяна в средата чрез въвличане на общността и създаване на партньорства.

Модул 2: Набиране на средства, свързано с мисията на организацията и постигане на финансова устойчивост. Този обучителен модул ще запознае участниците с доказали своята ефективност методи за набиране на средства за каузи, реализирани от НПО при прилагане на ясни етични стандарти, прозрачност и отчетност.

• Тематично задание: разработване на план за набиране на средства за конкретната организация, свързан с мисията й.

Модул 3: Стратегическа комуникация за промяна в нагласи и преодоляване на конфликти. Организациите, които работят за правата на уязвими групи се сблъскват с един специфичен проблем: негативните стереотипи и нагласи към техните целеви групи, споделяни както от обществото, така и от управляващите, което е пречка за постигане на набелязаните организационни цели. Този обучителен модул ще представи актуални подходи за стратегическа комуникация, която успява да промени гледната точка на хора от т.нар. „подвижна среда“ – хора, които не споделят крайни виждания, свързани с конкретна група от населението и могат да бъдат привлечени като съюзници. Стратегическата комуникация е важен елемент от застъпническите кампании. Модулът ще запознае участниците и с методи за планиране и реализация на ефективни застъпнически кампании.

• Тематично задание: Разработване на план за стратегическа комуникация; провеждане на тестова кампания за ключовите послания; адаптиране на ключовите послания и провеждане на информационна кампания, ориентирана към „подвижната среда“.

Модул 4: Оценка на въздействието и ескалиране на желаното въздействие. Този тематичен модул ще запознае участниците с методи за оценка на въздействието на работата на НПО, включително оценка на въздействието на провеждани от тях комуникационни и застъпнически кампании. Участниците ще участват в уъркшоп за разработване на план за оценка на въздействието, определяне на индикатори и начини за измерването им.

• Тематично задание: разработване на индивидуален план за оценка на въздействието от работата на конкретната организация; тестване на плана при оценка на въздействието на конкретна кампания (проведена като част от индивидуалната работа по Модул 3); анализ на резултатите от оценката и планиране на следващи действия за повишаване на въздействието от работата на организацията.