В сряда, 10 януари 2022 година, се проведе последната онлайн обучителна среща в рамките на второто издание на проект Инициативата*. Моника Писанкънева, програмен директор във Фондация "Работилница за граждански инициативи", представи темата "Използване на подхода, основан на правата на човека".

Какво означава да прилагаме подход, основан на правата на човека в работата си като НПО и какви са принципите на работа, когато прилагаме подхода, основан на правата на човека - тези теми бяха сред основни акценти в срещата. Моника сподели, че използването на подход, основан на правата на човека" означава да се работи върху проблемите и предизвикателствата, като се прилага принципа за зачитане, защита и изпълнение на правата на човека. Това означава, че хората трябва да са в центъра на вниманието и да се гарантира, че техните права са защитени и спазвани във всички аспекти на живота им.

В хода на срещата младежите споделиха примери за прилагане подхода, основан на правата на човека в своята организация, и дискутираха кои случаи и как трябва да се прилага висок стандарт за защита правата на човека.

След края на обучителните срещи, предстои да стартира менторската програма на проекта, в която участниците ще работят с изявени експерти от гражданския сектор.

*Инициативата (Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери) е проект на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., предоставен от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Проектът цели да подкрепи развитието на ново поколение граждански лидери в България, имащи знания и умения да работят ефективно в среда на свиващо се пространство за гражданското общество и ограничени ресурси.