Избрани са 30-те участници, които ще се включат във втората група на Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери.

Участниците идват от организации с различна сфера на дейност: околната среда, уязвими групи, овластяване на момичета и жени, спортни каузи, образование, младежки политики , работа с младежи и други.

Участниците са избрани от екипа на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по следните критерии: съответствие с формалните изисквания, оценка на мотивацията за развитие в сектора и преференция, владеене на английски език, опит в управлението. При избора на участници под внимание бе взето и това дали кандидатът е представител на НПО от необлагодетелстван географски райони/или НПО, създадено от представители на уязвими групи. След оценка на получените кандидатури, всички кандидати бяха информирани за резултатите от конкурса. 

Инициативата за изграждане на бъдещо поколение млади лидери се реализира от Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ) и цели да спомогне развитието на ново поколение граждански лидери в България, имащи знания и умения да работят ефективно в среда на свиващо се пространство за гражданското общество и ограничени ресурси.