screen_shot_2016-09-14_at_2-03-53_pm.png

Наръчник за работа с доброволци

Наръчникът "Работа с доброволци" изхожда от практиката, изследва и систематизира опита на българския граждански сектор в работата с доброволци, съобразен е с най-големите установени дефицити на знание, дава съвети, примери за добри и лоши практики и надгражда с анализ и допълнителни ресурси. 

TimeHeroes събра опита на над 250 организации в работата с доброволци. Това е първият в България обстоен анализ на състоянието на доброволческата екосистема, както и на добрите практики в сферата.

Свали Наръчника за работа с доброволци

Научете повече

Проектът „Систематизиране на опита за работа с доброволци и повишаване на капацитета на НПО“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г.  www.ngogrants.bg

Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Фондация „Герои на времето“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.