Iniciativa_Logo_Color_Blue_01-3.jpg

Да избереш да бъдеш лидер на организация, която работи с кауза, е ценностен избор.  Организациите, защитаващи демократичните ценности у нас, както и в Европа, са изправени пред увеличаващи се предизвикателства, свързани с кризата в социалната държава, свиващото се пространство за гражданското общество и нарастващата радикализация на все по-широки слоеве от населението. Лидерите на гражданските организации се нуждаят все повече от сериозна подготовка, за да развият умения за стратегическо мислене, набиране на средства за каузи и въвличане на граждани/общности в работата на своите организации.  

От началото на януари 2019 г. Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ), като част от управляващия консорциум на Фонд Активни граждани, започна изпълнение на инициатива, която предоставя подкрепа за изграждане на индивидуалния капацитет на 60 нови лидери на граждански организации у нас в пеиод от 6 години. Участниците в проекта получават достъп до обучения и последваща подкрепа от ментори, които са утвърдени лидери на национални организации (НПО), журналисти, специалисти по маркетинг и публични комуникации, фъндрейзъри, социални работници, граждански активисти и юристи.

Инициативата допринася за изпълненито на целите на Фонд Активни граждани, като има принос в подобряването  на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число и на гражданските организации.

От 20 септември 2021 г. започва набирането на кандидати за участие във втората група обучаеми по проекта. Групата ще се състои от 30 човека и ще бъде обучавана в периода 2021-2023 г.

Как да кандидатствам?

1. Запознайте се с указанията за кандидатстване, прикачени по-долу.

2. Пригответе следните документи за кандидатстване: 

  • Формуляр за кандидатстване (по образец)
  • Автобиография в Европас формат;
  • Копие от диплома за завършено образование или документ, удостоверяващ студентско положение;
  • Документ/и, удостоверяващ/и наличието на професионален опит в гражданска организация (копия на трудова книжка, граждански договор, договор за управление, актуално състояние и др.);
  • Декларация по образец за информирано съгласие във връзка с Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери.
  • По желание - документи, доказващи владеене на английски език и/или опит в управление на проекти.

3. Изпратете всички документи с едно електронно писмо на адрес: konkurs@frgi.bg в срок до 20 ноември 2021 г. 

Как да разбера дали съм одобрен?

Участнците в обучението ще бъдат избрани от екипа на ФРГИ въз основа на:

1. Съответствие с формалните изисквания за участие чрез проверка на представените документи;

2. Оценка на мотивацията за развитие в сектора;

3. Преференция, ако кандидатът владее английски език, има опит в управлението на проекти, е представител на НПО от необлагодетелстван географски райони/или НПО, създадено от представители на уязвими групи, и има завършено висше образование или понастоящем следва във висше учебно заведение.

Прикрепени файлове